Omgangsregels!
We behandelen elkaar met respect!
Wij werken met hart en ziel aan deze webshop voor onze klanten, vaak zelfs het klokje rond,
en ook wij zijn geen robot zonder gevoel. Achter elk bedrijf zitten mensen. Achter elk klein bedrijf (zoals dit) zit een gezinnetje. 
 
Helaas komt het de laatste tijd steeds vaker voor dat men niet met fatsoen of respect contact op kan nemen. 

Hier is de grens, en niet verder.  
Gebeurd dit toch, dan stopt de service per direct. 
We werken uitsluitend volgens onze voorwaarden. Niet volgens die van een ander. 

 

 

Algemene Voorwaarden Rorico Taarten cq. Rorico Taarten & Shop cq. Rorico Taarten Shop

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Betaling

Artikel 13 - Klachtenregeling

Artikel 14 - Geschillen

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 16: intellectueel eigendom en auteursrechtenArtikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming: RoricoTaartenShop.nl
Gelijkend aan: Rorico
Gelijkend aan: Rorico Taarten Shop
Gelijkend aan: Rorico Taarten & Shop
Allen onderdeel van: Rorico Taarten
Naam ondernemer: R. van Dijk
Vestigingsadres: Nieuweweg 13, 9682RL Oostwold
Telefoonnummer: niet beschikbaar
E-mailadres: info@roricotaartenshop.nl
Overige contact opties: Facebook messenger, Instagram messenger, Whatsapp (zie allen onderaan de pagina in de footer van de webshop)
KvK-nummer: 58825061
Btw-identificatienummer: NL001469223B09


------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen op elk gewenst moment.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van verzending;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Verpakkingen van eetbare producten dienen ongeopend te zijn.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het contactformulier of per email. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen dezelfde 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien de klant na afloop van de in hierboven genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, is de koop een feit.

------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

- Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden er verwerkingskosten in rekening gebracht van € 7,50.
- Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag -minus de vastgestelde verwerkingskosten- zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling vindt plaats via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

- Indien de consument de order heeft laten bezorgen bij een postNL afhaalpunt, deze vervolgens niet afhaalt en daardoor automatisch wordt teruggezonden, zal het bedrag van de order - minus de verzendkosten heen & terug - eveneens worden terugbetaald nadat het pakket is terug ontvangen door de webwinkelier.
Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn, of naar persoonlijke wensen aangepast zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
h. voor hygiënische producten en/of eetbare producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
i. voor producten welke gekocht zijn in de THT-opruiming (houdbaarheids-opruiming).
j. vers gemaakte producten zoals koekjes, cupcakes en andere sweets.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
Artikel 9 - De prijs

Prijzen:
Vermelde prijzen gelden op het moment van aankoop, de klant kan geen aanspraak maken op vergoeding als de producten natijd anders geprijsd zijn.
Hieronder vallen ook eventuele actieprijzen en kortingsacties.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Bij druk – en zetfouten is de ondernemer níét verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Kortingscodes:
Kortingscodes zijn geldig in het daarbij vermelde tijdvak en daarbij genoemde voorwaarden.
Een kortingscode kan niet in combinatie met andere kortingscodes worden gebruikt,
kan niet achteraf verrekend worden en kan niet uitgekeerd worden in geld.

Prijsoffertes:
Verstrekte prijsoffertes voor kerstpakketten zijn maximaal 4 weken geldig.
Verstrekte prijsoffertes voor bruiloften zijn maximaal 3 maanden geldig.

------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 10 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
De garantie geldt niet indien:
De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
De klant niet gehandeld heeft naar voorschrift van de verkoper.

------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
Artikel 11 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
De ondernemer kan ten alle tijden een order weigeren zonder opgaaf van reden. Indien er reeds een betaling heeft plaats gevonden zal deze direct tijdens de annulatie terug gestort worden.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Leveringen kunnen uitsluitend in Nederland plaatsvinden.
Het juist opgeven van de gegevens is de verantwoordelijkheid van de consument. Eventuele extra kosten welke ontstaan door het verstrekken van onjuiste gegevens, worden op de consument verhaald.
De order wordt pas verzonden indien de betalingsprocedure bij het afrekenproces juist is verlopen. Bij onjuiste en/of afgebroken procedures wordt de order ‘on hold’ gezet en na 24 uur geannuleerd.
Indien de verzending vertraging ondervindt vanuit de webshop, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal er een nul-levering plaats vinden van betreffend product, zodat de rest van de order spoedig verzonden kan worden. Het bedrag van het manco product wordt direct terug geboekt via de gekozen betaalmethode. Bij Klarna achteraf zal het bedrag in mindering worden gebracht op de factuur. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
Alle levertermijnen zijn indicatief. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij vervoersdiensten. De consument kan geen aanspraak maken op schadevergoeding bij te late levering.
Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Ondernemer gaat uit van de verstrekte gegevens van de vervoerder.

------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
Artikel 12 - Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan via 1 van de betaalopties tijdens het bestelproces.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen en de order te annuleren.

Extra informatie bij "Vooraf overmaken":
Bij vooraf overmaken dient het bedrag binnen 48 uur te worden betaald (in de maanden november & december is dit slechts 24 uur!).
Hierna ontvangt de consument eenmalig een herinnering met verlenging van 24 uur.
De order vervalt indien de gegeven tijdslimiet wordt overschreden.
Producten worden pas verzonden na ontvangst van de betaling.
Er zit een limiet aan hoe vaak deze methode achter elkaar gebruikt mag worden, zonder daadwerkelijk te betalen binnen het gestelde termijn.
- Eerste keer niet binnen gestelde termijn betaald? Dan krijg je eenmalig een herinnering om alsnog binnen 24 uur te betalen.
- Tweede keer (nieuwe besteelling) ook niet binnen gestelde termijn betaald? Order wordt na de 48 uur direct geannuleerd.
- Derde keer weer op deze manier bestellen? Order wordt niet geaccepteerd en per direct geannuleerd zonder opgave van reden.

------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
Artikel 12a - Uitzondering voor de betalingsregels van artikel 12,
uitsluitend geldig voor de versproducten met speciale wensen (anders dan versproducten bestelbaar in de webshop):

Vers producten met speciale wensen via e-mail contact besteld, worden betaald d.m.v. factuur/prijsopgave.
De betaling vindt plaats door handmatig overmaken naar de bankrekening van RoricoTaartenShop, of door te betalen via de betaallink verstrekt door RoricoTaartenShop.
Deze producten kunnen - net als de versproducten in de webshop - maximaal 6 weken voortijd besteld worden.
Op deze orders zit een betalingstermijn van maximaal 3 dagen, of korter indien de leverdatum binnen dit termijn valt. Betaling is altijd vóór afhalen/levering.
De order wordt pas ingeboekt zodra de betaling is ontvangen, zolang de betaling niet is ontvangen, blijft de datum vrij voor andere klanten.

Vers producten voor bruiloften met facturen onder de 100 euro geldt bovenstaande regels voor vers producten.

Vers producten voor bruiloften met facturen boven de 100 euro, kunnen de datum vroegtijdig vastzetten door een aanbetaling te doen van minimaal € 50.00.
Het resterende bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor de leverdatum betaald te zijn. Indien tijdige betaling uitblijft, vervalt de bruidsorder en wordt deze niet geleverd!!
De klant heeft in dat geval ook geen recht op terugbetaling van de aanbetaling of enige vorm van andere vergoedingen.

------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
Artikel 13 - Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
Artikel 14 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
Artikel 16: intellectueel eigendom en auteursrechten
Alle teksten op deze site zijn eigendom van de fabrikant, de leverancier of van Rorico Taarten Shop.
Afbeeldingen en foto`s van producten zijn onderverdeeld in:
A - Eigendom van Rorico Taarten Shop, te herkennen aan en voorzien van het logo van Rorico Taarten Shop, of oudere logo`s van Rorico Taarten / Rorico Taarten & Shop, of genoemde namen als tekst getypt. Evenals álle producten onder het kopje vers gemaakt en tutorials (tenzij anders vermeld). En vector bestanden aangekocht via diverse vector-sites.
B - Eigendom van fabrikant en/of leverancier, dit betreft over het algemeen producten, verpakkingen en voorbeelden gemaakt met de producten, zowel met en zonder bedrijfslogo`s.
C - Eigendom van andere creatieve makers, dit betreft foto`s puur ter inspiratie gemaakt met een betreffende product. Indien de maker bekend is, zullen wij dit altijd op de foto erbij plaatsen, logo`s van de makers zullen altijd blijven staan indien er een logo bij/in staat. Soms kunnen wij de maker niet achterhalen aangezien via diverse zoekmachines veel foto`s veelvuldig gedeeld worden.... ziet u een foto van uzelf, laat ons dit weten, dan zullen wij dit direct aanpassen met uw naam/logo erop.

Alle teksten en afbeeldingen op deze site mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd zonder bronvermelding en/of toestemming.
Het intellectueel eigendom, waar auteursrechten onder valt, is een internationale wetgeving.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2023 RoricoTaartenShop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel